โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีต-ปัจจุบัน
 

น.สพ.เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์
พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2538

สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
พ.ศ. 2538 ถึง 30 พ.ย. พ.ศ. 2542

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544

รศ.น.สพ.วีระพล จันทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
1 กันยายน พ.ศ. 2544 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2547

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
16 สิงหาคม พ.ศ.2547 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2549

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
2 ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึง 18 มิถุนายน 2550

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
19 มิถุนายน 2550 ถึง 18 มิถุนายน 2554

รศ.ดร.พินิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
19 มิถุนายน 2554 ถึง 25 กรกฎาคม 2554


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
26 กรกฎาคม 2554 ถึง 25 กรกฎาคม 2558


ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
26 กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์