โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

อ.พีระ อารีศรีสม


กรรมการ

น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ เมืองชลสัตวรักษ์
กรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

กรรมการ

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
กรรมการ

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
กรรมการ

.ส.ฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์