โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

 

 

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

ประวัติความเป็นมาของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 

     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
     และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับผิดชอบดูแลโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย

 
 
บุคลากรของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
     วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8306
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8306
e-mail   cvtcns@ku.ac.th

อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผลงานวิจัย   >>click<<

หัวหน้าภาควิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์

อาจารย์ประจำหมวดวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail   cvtsrn@ku.ac.th

อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Medical Science) : Medical University of Vienna
     วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน(เภสัชวิทยาคลินิก)) : ม.มหิดล
     วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8307
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8307
e-mail   cvtopr@ku.ac.th

ผศ.ทนพญ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์

ผลงานวิจัย
ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ  
    ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล
    วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) : ม.มหิดล
    วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์  
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail   cvtpra@ku.ac.th

อ.พีระ อารีศรีสม

ผลงานวิจัย
ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ   
      ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) : ม.มหิดล
      วท.ม.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
      วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
      ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู) :      
      ม.สุโขทัยธรรมธิราช
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8307
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8307
e-mail   fvetbdm@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(ชีวเคมี) : ม.เทคโนโลยีสุรนารี
     วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.มหิดล
     รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
     วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8306
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8306

อ.ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล

e-mail   cvtppm@ku.ac.th
ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Cell Biology) : The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University
     วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
     วท..(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail   cvttyr@ku.ac.th

อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(จุลชีววิทยา) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8201
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8201
e-mail   cvtsrp@ku.ac.th

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
      ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ Universites Montpellier 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
      วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
      วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8307
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8307
e-mail   cvtakk@ku.ac.th

อ.ทนพญ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Science) : Yamaguchi University
     วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคล
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8303
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8303
e-mail   cvttpp@ku.ac.th

อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ National Pingtung University of Science and Technology
     วท.ม.(เภสัชวิทยา) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(รังสีเทคนิค) : ม.มหิดล : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail   cvtspc@ku.ac.th

อ.สุพจนา เจริญสิน

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
    ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
    วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8306
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8306
e-mail   cvtwri@ku.ac.th

อ.วิมลรัตน์  อินศวร

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Chemistry) : University of Missouri
     M.S.(Chemistry) : University of Missouri
     วท.บ.(เคมี) : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail   cvtpmp@ku.ac.th

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกที่ JAMES COOK UNIVERSITY Australia
     วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8201
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8201
e-mail   sbcndp@ku.ac.th

อ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ

ผลงานวิจัย  
อาจารย์ประจำหมวดวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of tokyo
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์  
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail   cvtnkl@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ผลงานวิจัย    >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
     วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8306
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8306
e-mail   cvtcns@ku.ac.th

อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail   cvtswt@ku.ac.th

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ :
     วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8109
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8109
e-mail   cvtnri@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
        ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
        สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
       
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail   cvtsms@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วทม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8201
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8201
e-mail   cvtwns@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Doctor of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology
     วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สพ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail   cvtsnn@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
         วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail    cvtwnr@ku.ac.th
ผลงานวิจัย   >>click<<

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309, 8111
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309, 8111
e-mail   cvttcj@ku.ac.th

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
     
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8309
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8309
e-mail   cvtdmp@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
      ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
      ส.พบ. : ม.ขอนแก่น
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8201
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8201
e-mail   cvtrsr@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ผลงานวิจัย   

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) : ม.เกษตรศาสตร์  
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ขอนแก่น
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8310
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8310
e-mail    cvtmts@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ผลงานวิจัย   
นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8401
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8401
e-mail   cvtncn@ku.ac.th

นางสาวนิชนันต์ สินส่องแสง

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8111
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8111
e-mail   cvtnkn@ku.ac.th

นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8401
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8401
e-mail   cvtscw@ku.ac.th

นางสาวสกุลจิตร วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8401
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8401
e-mail   cvtnup@ku.ac.th

นางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ศิลปากร
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8205
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8205
e-mail   cvtkss@ku.ac.th

นายคมสัน สัจจะสถาพร

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8111
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8111
e-mail   cvtpkw@ku.ac.th

นายภากร วิไลศรี

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ. (เคมี) : ม.แม่โจ้
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8204
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8204
e-mail   cvtkwt@ku.ac.th

นางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท..(วืทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
     : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8204
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8204
e-mail   cvtspp@ku.ac.th

นางสาวศิริพร ปราณี

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(จุลชีววิทยา) : ม.นเรศวร
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8205
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8205
e-mail   cvtddk@ku.ac.th

นางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี

 
 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5 ต่อ 8111
หมายเลขภายในมก.   1043-6 ต่อ 8111
e-mail   jarjarkung@hotmail.com

นายธนิสรณ์ บุญญคง

ตำแหน่ง
     พนักงานทั่วไป
คุณวุฒิ 
     มีความสามารถที่เหมาะสม (ป.6)
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5
หมายเลขภายในมก.   1043-6
e-mail  -

ายเอนก คำบู้

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์