โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ

ประวัติคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 

   26 มิถุนายน 2527

     คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกัน พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการจะนำหลักสูตร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มาเรียนและสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย

   18 พฤศจิกายน 2528

     ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ทำหนังสือ ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่องการพิจารณายุบเลิก โรงเรียนที่สอนนักเรียนเพื่อออกมาปฏิบัติงานของ กระทรวง ทบวง กรมใด ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ได้ระบุถึงมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการให้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ที่สามารถจัดการเรียน การสอนขึ้นทดแทนได้ดังนี้
1. โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) ประวัติโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
2. สถาบันศึกษาทางสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
3. โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
4. สถาบันอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

     และในตอนท้ายของหนังสือนั้นได้อ้างถึงมติที่ประชุมทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20, 21 และ 24 มิถุนายน 2528 เกี่ยวกับการพิจารณาการยุบโอน สถานศึกษา โดยวางแนวทางไว้ 3 ประการ คือ ความพร้อมของสถาบันผู้รับ ความประหยัดในการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่รับต้องมีแผนการ เรียนการสอนอยู่แล้ว และหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบของ สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

   24 ธันวาคม 2528

     ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษา นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคือ
     1. ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือ มีการสมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์
     2. ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิด หลักสูตรใหม่ ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้

   3 มกราคม 2529

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอว่า ให้พิจารณายุบโอนสถาบันการศึกษาที่สังกัด หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องทำความตกลง กับกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ถือเอาความ ต้องการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ แขนงวิชาต่าง ๆ ให้ขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี และหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบัน สมทบในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ก็อาจพิจารณาต่อไปได้

   17 สิงหาคม 2534

     ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้ นโยบายกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสัตวแพทย์ โดยให้ ยกระดับการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (2 ปี) เป็นระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) โดยเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   16 ธันวาคม 2534

     สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2534) โดยให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามความเหมาะสม โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

   15 มีนาคม 2536

     สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ และให้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2536

   17 กันยายน 2536

     กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรม ปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายกำพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเด้นท์

   14 กุมภาพันธ์ 2537

     ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2536)

   10 มีนาคม 2537

     ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง. วันที่ 23 มีนาคม 2537

   8 พฤษภาคม 2538

     กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนากำลัง ปี 2537-2539

   18 มีนาคม 2540

     ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540

   30 มิถุนายน 2542

     กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอน การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีสาระสำคัญคือ
     1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ตกลงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์
     2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ได้ตกลงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบบริหารหลักสูตร บุคลากร งบประมาณและพัสดุที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ก่อนที่การโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

   13 มกราคม 2543

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

   28 พฤศจิกายน 2543

    กรมปศุสัตว์ มีหนังสือถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตรา ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์

   26 กรกฎาคม 2544

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์ /ส่งตัวข้าราชการ 4 อัตรา ของวิทยาลัยเทคนิค- การสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์ ตามความประสงค์ของ กรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544)

   20 สิงหาคม 2545

     ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

   14 กุมภาพันธ์ 2546

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ทำข้อตกลงความร่วมมือ กันทางด้านวิชาการ และการบริการ

   12 มิถุนายน 2546

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมปศุสัตว์ ทำข้อตกลงความร่วมมือในการ พัฒนาบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์, สนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุน รับเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการจัดตั้ง โรงเรียนสัตวแพทย์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2536 เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต่อไป

   6 กุมภาพันธ์ 2549

     ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เรื่อง ขออนุมัติยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

   20 กุมภาพันธ์ 2549

     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2549

   26 เมษายน 2549

     ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   31 ตุลาคม 2549

     ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 
ต้นไม้ประจำคณะ คือ ต้นสาละ
 

ต้นสาละ

ดอกสาละใบสาละ

 
สีประจำคณะ คือ สีบานเย็น
 
#ED037C, R-237 G-3 B-124, C-0 M-99 Y-15 K-0

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์