โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ

คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์
ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย

อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายนริศ ปานศรีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ผศ..ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

.ส.ฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์