A A A

หน้าแรก

     คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาการพยาบาลสัตว์ โดยวิธีรับตรง (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558