นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

นางสาวเอมวลี วงษ์แสงน้อย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
ผู้ร่วมวิจัย นายคมสัน สัจจะสถาพร และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ทนพญ.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร จากสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในหัวข้อสรีรวิทยา ระบบสืบพันธุ์ และสุขภาพสัตว์
ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566