คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับมอบเกียรติคุณแก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ และที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“โครงการต้นแบบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมอบเกียรติคุณแก่ “ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ และที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
มีความต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี