ส่งมอบงานให้คณบดีท่านใหม่

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ส่งมอบงานให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566