ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

📌 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์