ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ สัตวแพทย์ และนักวิจัย ร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอ และเผยแพร่งานทางวิชาการและผลงานวิจัยของตนเองให้เป็นความรู้ต่อภายในองค์กรโดยกิจกรรมของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ OralPresentation และ Poster Presentation

Vet Research Day 2023

        ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ Vet Research Day ในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางสัตวแพทย์ นำเสนอและเผยแพร่งานทางวิชาการและผลงานวิจัยของตนเองให้เป็นความรู้ต่อภายในองค์กร โดยกิจกรรมของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

         ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมนำเสนอภาค Poster Presentation ด้วยงานวิจัยของท่าน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

*สนับสนุนค่าจัดทำโปสเตอร์ เรื่องละไม่เกิน 1,000 บาท*

*ช่วงเวลาการเปิดรับผลงาน 1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566*

ส่งผลงาน ➡️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Nylp1PIVzoGdPZjX9gnveVo59js-hjYkZMv0uzOpOplKWg/viewform