ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567