ผลงานนวัตกรรมชุดทดสอบโลหะหนักแคดเมียมปนเปื้อนในน้ำอย่างง่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมชุดทดสอบโลหะหนักแคดเมียมปนเปื้อนในน้ำอย่างง่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นการวิจัยจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยคณะผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
และคุณคณิศร์รวี เตชะเอื้อย (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)

หากสถานศึกษา หรือองค์กรใด รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ
สามารถสอบถามได้ที่ 089-7064869, 089-8931017, 02-5798573 ต่อ 616062

ชุดทดสอบโลหะหนักแคดเมียมในน้ำ VT-KU Cadmium test kits