ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

นิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
ระดับดี
ได้แก่
1. นางสาวนลินี บุตรพรม
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น