ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 47 ปี

✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดานัย แสงทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 🎉 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 47 ปี 🎊 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567