ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

📢 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ✨ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ✨