ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเยาวชนนานาชาติ The University Scholars Leadership Symposium (USLS) ครั้งที่ 11

https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=MTc2

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเยาวชนนานาชาติ The University Scholars Leadership Symposium (USLS) ครั้งที่ 11