ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัว |
ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 6 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (อาคารหลังใหม่)

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี