ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัว
ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 6 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์