ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตใหม่ KU83 ทุกคน ทุกวิทยาเขต

ขอให้นิสิตเข้ารับการทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ KET1 เพื่อใช้คะแนนในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตใหม่ KU83 ทุกคน ทุกวิทยาเขต

ขอให้นิสิตเข้ารับการทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ KET1 เพื่อใช้คะแนนในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบสอบ KULAM (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 : นิสิตสอบผ่าน TCAS รอบที่ 1 และ 2 สอบวันที่ 9 – 18 พ.ค. 2566

กลุ่มที่ 2 : นิสิตสอบผ่าน TCAS รอบที่ 3 สอบวันที่ 1 – 10 มิ.ย. 2566

กลุ่มที่ 3 : นิสิตสอบผ่าน TCAS รอบที่ 4 (ถ้ามี) สอบวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2566

>> ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ KET1 ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/pretesteng

>> สอบถามเกี่ยวกับการสอบ https://askmeku.freshdesk.com/support/home

ที่มา เพจสำนักบริหารการศึกษา