งานบริหารและธุรการ

หน่วยสารบรรณ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน

หน่วยแผนงานและงบประมาณ

หน่วยคลังข้อมูลและสารสนเทศ

งานบริการการศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

หน่วยกิจการนิสิต