โครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงและฝึกสุนัขให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

ห้องประชุมพิบูล ไชยอนันต์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

เกษตรแฟร์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศจัดงาน “เกษ […]

โครงการปัจฉิมนิเทศ “เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2566

ห้องประชุมพิบูล ไชยอนันต์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์