ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616037
e-mail : cvtsrn@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail : cvteks@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616035
e-mail : cvtwri@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) : ม.มหิดล
วท.ม.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู) :
ม.สุโขทัยธรรมธิราช
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616016
e-mail : fvetbdm@ku.ac.th

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล
(อยู่ระหว่างจัดทำวิทยานิพนธ์)
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) : ม.มหิดล
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616028
e-mail : cvtpra@ku.ac.th

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Biologie Santé) : Université de Montpellier
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616034
e-mail : cvtakk@ku.ac.th

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Biotechnology) จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
วท.ม.(เภสัชวิทยา) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(รังสีเทคนิค) : ม.มหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616029
e-mail : cvtspc@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(จุลชีววิทยา) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5ต่อ 616031
e-mail : cvtsrp@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(ชีวเคมี) : ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.มหิดล
รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616036
e-mail : cvtppm@ku.ac.th

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Chemistry) : University of Missouri
M.S.(Chemistry) : University of Missouri
วท.บ.(เคมี) : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616033
e-mail : cvtpmp@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Cell Biology) : The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University
วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
วท.บ.(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616032
e-mail : cvttyr@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Veterinary Science) : Yamaguchi University
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616038
e-mail : cvttpp@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Medical Science) : Medical University of Vienna
วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน(เภสัชวิทยาคลินิก)) : ม.มหิดล
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616027
e-mail : cvtopr@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. : JAMES COOK UNIVERSITY
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616030
e-mail : sbcndp@ku.ac.th

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(พันธุศาสตร์) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail : cvtdns@ku.ac.th