waraluk

่ 2 Dec 2565

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่หลักเกณฑ์มาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่หลักเกณฑ์มาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง Online และ Onsite ณ ห้องสัมมนาเธียเตอร์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1)

ผู้ดูแลระบบ

่ 30 Nov 2565

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 53

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 53 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลระบบ

่ 28 Nov 2565

The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ชื่องาน The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar ภายใต้หัวข้อ One Health: New insights and Trends in Emerging Infectious Diseases โดยรูปการจัดโครงการเป็นแบบ Onsite และ Online ณ ห้องสัมมนาเธียเตอร์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1)

ผู้ดูแลระบบ

่ 25 Nov 2565

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้ประสานงาน จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับนิสิตต่างชาติจากโครงการ ASEAN International Mobility of Student (AIMS) 2022 ที่มาเยี่ยมชมและกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตและบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับนิสิตต่างชาติอีกด้วย ภาพโดย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผู้ดูแลระบบ

่ 21 Nov 2565

The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar 2022

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 1. ชื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ One Health: New insights and Trends in Emerging Infectious Diseases 2. หลักการและเหตุผล จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาและการวิจัยที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ผ่านทางการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวิชาการ ความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายในการวิจัยระดับสากลเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายของต่างสถาบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันในต่างประเทศ อีกทั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีศาสตร์แห่งแผ่นดินที่มีความหลากหลายทางด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกคณะและสถาบันร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อมีส่วนร่วมในการฉลองในวาระดังกล่าว โดยการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนการถ่ายทอดผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ที่ส่งต่อไปสู่สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวาระครบ 80 ปี […]

ผู้ดูแลระบบ

่ 4 Nov 2565

บาร์โค้ดการชำระเงินผ่านแอพธนาคาร Mobile banking ของคณะเทคการสัตวแพทย์ และโครงการพัฒนาวิชาการ 2 โครงการ

BILL PAYMENT คณะเทคการสัตวแพทย์ BILL PAYMENT โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ BILL PAYMENT โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

waraluk

่ 3 Nov 2565
1 2 6