หน้าแรก

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

VETTECH

KASETSART

สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญงานพยาบาล และชำนาญการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์

ข้อมูลและสถิติ

หลักสูตร
นิสิตปัจจุบัน
บุคลากร

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2565

Highlights

The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ชื่องาน The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar ภายใต้หัวข้อ One Health: New insights and Trends in Emerging Infectious Diseases โดยรูปการจัดโครงการเป็นแบบ Onsite และ Online ณ ห้องสัมมนาเธียเตอร์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1)

ผู้ดูแลระบบ

่ 25 Nov 2565

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแห่งนวัตกรรม ที่มุ่งมั่นต่อการช่วยพัฒนาสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะแรกและคณะเดียวของประเทศไทย สถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การสร้างงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ลิงก์ด่วน

ลิงก์ที่น่าสนใจ ลิงก์ที่ใช้บ่อย

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

vettech@ku.ac.th
0 2579 8573-5
0 2942 8200-45