คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์