คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นสถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การสร้างงานนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย