คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นายนริศ ปานศรีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ