รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นายนริศ ปานศรีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ