รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
E-mail : wuttinun.r@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : wanat.s@ku.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : chainarong.sa@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
E-mail : suchanit.n@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : samak.s@ku.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : sarawan.t@ku.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail : patamaporn.u@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
E-mail : rucksak.r@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : thippayarat.c@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : danai.sa@ku.ac.th

นายนริศ ปานศรีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
E-mail : narit.p@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
E-mail : sirinit.t@ku.ac.th

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
E-mail : nattakan.l@ku.ac.th

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail : chatporn.w@ku.ac.th