รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.วีระพล จันทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

น.สพ.เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์