วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Leading Institute for Veterinary Technology and Nursing Recognized in Southeast Asia

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์
3. เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมไทย
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
5. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ของคณะ

สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญงานพยาบาล และชำนาญการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์

อัตลักษณ์ของคณะ (IDKU-VTN)

สำนึกดี (Integrity) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่น (Determination) มีความอดทน มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) มีความร่วมมือและสามารถทำงานเป็นทีม
จิตอาสา (Volunteer) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
วัฒนธรรม (Tradition) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และความรักและภูมิใจในสถาบัน
โดดเด่น (Notable) มีตัวตนและเป็นที่ยอมรับในสังคม