รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ อินศวร
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)

น.สพ.ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรลักษณ์ กาญจนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ