กรรมการประจำคณะ

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

อ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ
หัวหน้าหมวดสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

อ.พีระ อารีศรีสม
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแม็คเวท จำกัด
และประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก
กรรมการ

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุขุมาลย์ สมสุขเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ