รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ อินศวร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)

น.สพ.ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรลักษณ์ กาญจนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ