ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ผู้แทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน