ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566