คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนำผู้บริหารของคณะและรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนำผู้บริหารของคณะและรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานคณะให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป