โครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ณ สถานสงเคราะห์สุนัขพุทธมณฑล (เกาะสุนัข) จังหวัดนครปฐม

📌 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 👉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี ประธานกรรมการโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ณ สถานสงเคราะห์สุนัขพุทธมณฑล (เกาะสุนัข) จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มผู้ดูแลสุนัข เพื่อส่งผลให้ปัญหาสุนัขไร้บ้านลดลงได้ พร้อมกันนี้ได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และมอบอาหารสุนัขให้กับสถานสงเคราะห์ฯอีกด้วย 🙏 ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานสงเคราะห์สุนัขพุทธมณฑล (เกาะสุนัข) คณาจารย์ สัตวแพทย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกท่านที่สนใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯให้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี