ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย Mr. Kai Tuorila และ Miss Teeranuch Richiravanich

📢 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 👉 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) และนายนริศ ปานศรีแก้ว (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 🎉 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย Mr. Kai Tuorila และ Miss Teeranuch Richiravanich เข้าร่วมหารือการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าไทย-ฟินแลนด์ (Thai-Finnish alumni) ซึ่งจะจัดขึ้นภายในปี 2566 โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นตัวแทนในการประสานงานรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวางแผนกิจกรรมวิชาการส่งให้กับสถานฑูตต่อไป 📍 รวมทั้งได้หารือการจัดทำหลักสูตร Double Master’s Degree Program ระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi university, Finland โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ (รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล (รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทำงาน เข้าร่วมหารือและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร 📣 ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทได้ในปีการศึกษา 2567 🎊