ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31

📌 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 👉 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31