พิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ศิริ อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยเรื่อง “ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา” ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ศิริ อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยเรื่อง “ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา” ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมนักวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม