💐ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 🎊

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย คือ ผศ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ตามคำสั่ง มก.ที่ 2543/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 66

มก.แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย คือ ผศ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ