📣 ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์ ห้อง 2-104
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)


📍 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และความเข้าใจ ของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
📍 ผู้ที่ผ่านการประเมินหลังการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
📍 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/PF5ru
📢 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
☎️ โทรศัพท์ 0621815463
📧 อีเมล animallabmanual2@gmail.com