📣 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ IVTN2023

FREE REGISTRATION

The 5th Veterinary Technology & Nursing International Seminar 2023

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัด “โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ชื่องาน The 5th Veterinary Technology & Nursing International Seminar : “Joint Symposium 5th KU-Vet Tech/TICA-Innovative Animal Health/ANR-SEAdogSEA and Conference on Veterinary Technology, Nursing, Environmental Health, and Scientific Integration 2023″  ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพิบูลไชยอนันต์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Registration

Online Seminar : 13 December 2023

The 5th Veterinary Technology & Nursing International Seminar : “Joint Symposium 5th KU-Vet Tech/TICA-Innovative Animal Health/ANR-SEAdogSEA and Conference on One Health; Veterinary Technology, Nursing, Environmental Health, and Scientific Integration 2023” 13 December 2023
https://kasets.art/PEM91r
Meeting number:
2515 989 2578
Password:
VTN2023

Online Seminar : 14 December 2023

The 5th Veterinary Technology & Nursing International Seminar : “Joint Symposium 5th KU-Vet Tech/TICA-Innovative Animal Health/ANR-SEAdogSEA and Conference on One Health; Veterinary Technology, Nursing, Environmental Health, and Scientific Integration 2023” 14 December 2023
https://kasets.art/A9EV7o
Meeting number:
2516 968 3810
Password:
VTN2023

Final Scientific Program

Sponsorship