ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

นิสิตสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น
ระดับดีเด่น
ได้แก่
ระดับดีเด่น จำนวน 2 คน
1. นางสาวปุณณดา ไตรศิวะกุล
สาขาวิชาเทคนิคการสัตแพทย์ คณะเทคนิคการสัตแพทย์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวอภิภาวดี เข็มเพชร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น