ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เดอะซีรีส์ EP.1 Workshop on Designing an Effective OBE Curriculum

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 1-503 ชั้น 5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์