ร่วมประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับบริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด

📢 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และนายนริศ ปานศรีแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 📌 ร่วมประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับบริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด นำโดยนายสัตวแพทย์กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารบริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด