ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน 15,00 บาท