ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี