ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 22nd International Students Summit (ISS) 2023 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
นางสาวเพียงดาว เชี่ยววิทย์การ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ
The 22nd International Students Summit (ISS) 2023
โดย Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 22nd International Students Summit (ISS) 2023 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น