ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Shujitsu Summer Program 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=MTg5

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Shujitsu Summer Program 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น