🎉มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วนัท ศรีเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน -Thailand Professional Standard Framwork (Thailand PSF) ในระดับ 3

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วนัท ศรีเจริญ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ที่ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน -Thailand Professional Standard Framwork
(Thailand PSF) ในระดับ 3
ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร- จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ✨