วิดีโอการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ขอผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ณ ห้องประชุมพิบูล ไชยอนันต์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์